Voorwaarden

Algemene Verkoop- En Leveringsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en/of overeenkomsten van label BEU zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk (per email) worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van label BEU worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door label BEU ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2. Overeenkomst
2.1 U verplicht zich tot kopen als u de e-mail met de totaalprijs heeft bevestigd en goedgekeurd Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door label BEU.Label BEU is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. label BEU houdt zich te allen tijde het recht voor een koop ongedaan te maken of een klant te weigeren zonder opgaaf van reden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt label BEU dit mede binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
3. Prijzen/Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van label BEU zijn vrijblijvend en label BEU behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s inclusief BTW en [exclusief] eventuele verzend- of bezorgkosten
4. Retourzendingen
4.1 Na aankoop van de goederen is retour zenden mits binnen 14 dagen na aankoopdatum en met zonder gebruiksporen of schade. Altijd en alleen in overleg met label BEU kunnen eventuele uitzonderingen besproken worden.
5. Betalingen
5.1 Betaling dient te geschieden vóór aflevering c.q. afhalen van de goederen per bank dan wel a contant.
6. Levering
6.1 De door label BEU opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
6.2 De eventueel afgesproken levering van de producten geschiedt na ontvangst van de betaling en op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Voor schade tijdens het transport van de producten moet u eventueel zelf een verzekering afsluiten.
7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan label BEU verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over
8. Reclames en aansprakelijkheid
8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering c.q.afhalen te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u label BEU daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de overdracht van de artikelen, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte. Op alle produkten van label BEU zit geen garantie.
8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft label BEU de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe of soortgelijke producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren
9. Elektronische communicatie en bewijs
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en label BEU(dan wel door Klant ingeschakelde derden), is label BEU niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van label BEU . Ondanks dat onze site regelmatig wordt onderhouden is het mogelijk dat een artikel inmiddels is verkocht. Ook kan het voorkomen dat er foutieve prijzen c.q. artikelomschrijving vermeld staan.
9.2 De administratie van label BEU geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.
10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft label BEU in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat label BEU gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan label BEU kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
11. Diversen
11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met label BEU in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende
bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door label BEU vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.2 label BEU is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.label BEU zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden doorverkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die direct zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren
12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en/of overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland
Voorwaarden workshops
Plaatsing workshops
– Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst; – Wanneer uw aanmelding binnen is, ontvangt u een e-mail met een
bevestiging van uw inschrijving en de betaalgegevens. Ik ontvang de
betaling graag binnen 7 dagen na het verzenden van de bevestiging; – Zodra de betaling is ontvangen, is uw deelname aan de
workshop definitief. Indien de betaling niet binnen 7 dagen is ontvangen door Het Taartenhuisje, zal de gereserveerde plaats weer vrijgegeven worden en vervalt dus uw inschrijving.
Betaling
Binnen zeven dagen na ontvangst van de inschrijvingsbevestiging op banknummer 12.48.49.601 t.n.v. WSAE van Kempen o.v.v. de workshop met datum.
Doorgang workshops
– Voor doorgang van de workshops geldt een minimum aantal
inschrijvingen van vier personen. Wordt dit aantal niet gehaald, dan heeft label BEU het recht de workshop te annuleren. U ontvangt hierover uiterlijk vijf dagen voor de datum van de workshop bericht. Er wordt dan gekeken naar alternatieven;

– In geval van slecht weer, wordt de workshop voor die datum geannuleerd wanneer sprake is van een nationaal weeralarm met een negatief reisadvies van het KNMI. De workshop wordt dan op een nieuwe datum gepland;
– label BEU is een eenmanszaak. Zij behoudt zich dan ook het recht voor om bij ernstige onvoorziene omstandigheden en/of ziekte een workshop te annuleren.
Annulering inschrijving
Wanneer u uw inschrijving wenst te annuleren, gelden de volgende voorwaarden: – Annuleren kan alleen door middel van het sturen van een e-mail naar info@label-beu.nl. De datum van binnenkomst van de e-mail geldt
als de datum van de annulering. Indien u binnen 24 uur geen reactie ontvangt van label BEU, heeft label BEU de e-mail niet
ontvangen. Pas als u een reactie hebt ontvangen is de annulering definitief;
– Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de workshop, wordt het
volledig betaalde bedrag teruggestort;
– Bij annulering tussen 3 tot 4 weken voor aanvang van de workshop,
wordt 75% van het betaalde bedrag teruggestort;
– Bij annulering tussen 2 tot 3 weken voor aanvang van de
workshop, wordt 50% van het betaalde bedrag teruggestort;
– Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de workshop komt de
restitutie te vervallen.
– natuurlijk bestaat bij verhindering altijd de mogelijkheid dat u zelf een
andere deelnemer regelt. label BEU wordt daarvan wel graag op de hoogte gesteld via een e-mail aan info@label-beu.nl